Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Izobraževanja

STROKOVNA SPOPOLNJEVANJA

Strokovni delavci Centra se izobražujejo in izpopolnjujejo glede na potrebe, povezane s svojim delom:

 • na seminarjih, ki jih ponuja Zavod RS za šolstvo (katalog),
 • delavnice Arnes,
 • pri drugih ponudnikih izobraževanj (seminarji, konference, delavnice).

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Interno izobraževanje za delavce CIRIUS se izvaja znotraj naše ustanove. Večinoma gre za delavnice oz. predavanja naših Strokovnih delavcev za zaposlene, po potrebi povabimo v ta namen tudi zunanje strokovnjake. Tovrstna izobraževanja so namenjena večjemu številu zaposlenih (ciljna skupina) v CIRIUS Vipava z namenom dviga kvalitete dela na določenem področju. Lahko pa so to tudi čisto splošna znanja, namenjena vsem zaposlenim.

ŠTUDIJSKE SKUPINE

Organizacija: Na področju otrok s posebnimi potrebami oz. v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami bodo študijska srečanja potekala tako kot v preteklem letu. Načrtujemo tri neposredna srečanja v študijskih središčih. Poleg neposrednih srečanj bo sodelovanje potekalo tudi prek spletnih učilnic oz.  na daljavo. Skupni obseg izobraževanja v študijskih skupinah bo 16 ur.
Vsebina študijskih srečanj na področju osnovne šole s prilagojenim programom bo diferenciacija, v drugih študijskih skupinah pa bomo obravnavali vsebine, ki se bodo prilagajale specifičnim potrebam strokovnih delavcev v posameznih študijskih skupinah glede na izobraževalne ravni, programe vzgoje in izobraževanja ter posebna področja.

AKTIVI IN STROKOVNE SKUPINE

Delo šolskih aktivov na podlagi 49. člena ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/2007) kot pedagoški vodja oziroma poslovodni organ zavoda vodi ravnatelj. Strokovni aktivi so strokovni organ, ki ga sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Naloge članov aktiva:

 • aktivno in konstruktivno sodelujejo pri delu aktiva in pri izvajanju programa dela,
 • predlagajo novosti, spremembe ter aktivnosti za nemoteno delovanje zavoda in izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela,
 • odgovorno izvajajo sprejete sklepe.

Vsebina dela aktivov:

 • pripravljajo načrt dela na osnovi razvojnega načrta, prednostnih nalog, ki jih na učiteljskem zboru predstavi ravnatelj,
 • obravnavajo problematike predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajujejo merila ocenjevanja (minimalne standarde, točkovanje …),
 • obravnavajo pripomb staršev, dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih,
 • pripravljajo in usklajujejo načrt ocenjevanja znanja (NOZ),
 • usklajujejo minimalne standarde znanja in standarde znanja za posamezne pozitivne ocene,
 • pripravljajo in usklajujejo izpitna vprašanja za pisne in ustne izpite, ki omogočajo napredovanje dijakov v primeru nedoseganja minimalnega standarda znanja,
 • pripravljajo izpitna vprašanja za ustne izpite na poklicni maturi ter zaključnih izpitih,
 • odločajo o uspešnosti dijakov in napredovanju dijakov,
 • analizirajo uspešnost dijakov ter ugotavljajo vzroke za neuspešnost dijakov,
 • naredijo evalvacijo dela za vsako šolsko leto,
 • predlagajo nakup učil in učnih pripomočkov,
 • pripravljajo izbor učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin za izvajanje vzgojnoizobraževalnega procesa,
 • pripravljajo letni program dejavnosti, obveznih interesnih dejavnosti, tekmovanj, raziskovalnih nalog, projektnih dni, strokovnih ekskurzij, mednarodnih izmenjav ter sodelovanja v projektih na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • usklajujejo letne delovne priprave za posamezne predmete,
 • predlagajo vsebine za izobraževanje učiteljev in delavnice za starše,
 • pripravljajo in izvajajo informativne dneve ter dan odprtih vrat šole,
 • načrtujejo medpredmetne povezave,
 • druge naloge, povezane z vzgojnopedagoškim delom in veljavno zakonodajo.

Vodja aktiva je odgovoren tudi za:

 • pripravo načrta dela aktiva,
 • pripravo vsebin dela in zadolžitve na podlagi načrta aktiva,
 • sklicevanje sestankov aktiva (v pisni obliki),
 • vodenje dokumentacije (zapisniki, analize, poročila, evidence prisotnosti in dvakrat letno o delu aktiva priprava analize dela),
 • sodelovanje z ravnateljico (po potrebi vabi ravnateljico na sestanek aktiva),
 • usklajevanje dela članov aktiva in drugih aktivov.

Vloga ravnatelja pri delu aktivov:

 • predstavi učiteljskemu zboru prednostne naloge šole v naslednjem šolskem letu,
 • spremlja, svetuje in nadzira delo strokovnih aktivov,
 • usmerja delo strokovnih aktivov za uresničevanje vizije in cilje šole, skupin in oddelkov,
 • zagotavlja  pogoje dela  za delovanje posameznih aktivov,
 • spodbuja delo strokovnih aktivov za doslednejše upoštevanje profesionalnih standardov  učenja in poučevanja,
 • spodbuja delo strokovnih aktivov pri uvajanju sprememb v šoli in ustvarjanju enotne politike preverjanja in ocenjevanja znanja v šoli.

 

Dostopnost