Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Vrtec

PRILAGOJENI PREDŠOLSKI PROGRAM (RAZVOJNI ODDELEK VRTCA)

“Mnogo cvetlic imam,” je rekel, “vendar so otroci najlepše cvetlice od vseh.” (Oscar Wilde)

V začetku leta 2017 je bilo v vrtec vključenih šest otrok, dve deklici in štirje dečki. V septembru smo ob osmih vključenih otrocih oblikovali dva oddelka razvojnega vrtca. Otroci, vključeni v vrtec, prihajajo iz občin Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko in Ilirska Bistrica.

Delo v razvojnem oddelku poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, Kurikulumom za vrtce s prilagojenim programom in Individualiziranimi programi za posameznega otroka, kjer so poleg vzgojno – izobraževalnih ciljev zajete tudi rehabilitacijski cilji. V delo oddelka se redno vključujejo delovni terapevt, fizioterapevt ter logoped, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja otrok. Pred redno vključitvijo otroka v vrtec staršem in otroku omogočimo uvajalno obdobje. Otroci se redno vključujejo v aktivnosti centra ter v sodelovanje z zunanjimi institucijami. Veseli smo dobrega sodelovanja vrtcem v Vipavi, s katerim sodelujemo preko prehajanja dveh dečkov v skupino večinskega vrtca ter preko različnih skupnih aktivnosti.

Otroci so si različni glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev,  močna in šibka področja so zelo individualna, zato tudi delo znotraj skupine poteka tako. Otroci so med seboj povezani in v skupini se čuti dobro vzdušje. Vsakodnevne aktivnosti se izvajajo rutinsko in dejavnosti izhajajo predvsem iz posameznega otroka, njegovih zmožnosti, sposobnosti in potreb.

Skupini razvojnega oddelka vodita Ana Boštjančič, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike in Marjeta Bratož, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike ter  pomočnici vzgojitelja Anja Janežič in Cecilija Vitežnik. Poleg nege in specialno pedagoške obravnave. bodo otroke iz skupine na individualne obravnave jemali tudi fizioterapevt, delovni terapevt in logoped. To so letos  fizioterapevtka Klavdija Krušec, delovna terapevtka Lucija Batič, in logopedinja Silvana Janežič ter tiflopedagoginja, ki je zunanja sodelavka. Občasno in po potrebi bodo te obravnave potekale  v skupini. Prepletale se bodo z načrtovanimi dejavnostmi specialnega pedagoga in te dopolnjevale.

Celoten program temelji na  tesnem sodelovanju vseh strokovnih delavcev, kar omogoča kvalitetnejše bivanje otrok v vrtcu.

Področja usposabljanja:

Gibanje:

 • razviti otroku normalne vzorce, normalne položajne reakcije med nego in celotnim vzgojnim delom
 • omogočati in spodbujati gibalno dejavnost otrok
 • pridobivati zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti

Jezik:

 • poslušati, razumevati in doživljati jezik
 • razvijati verbalne in neverbalne komunikacijske sposobnosti
 • doživljati in spoznavati literarna dela za otroke

Umetnost:

 • spoznavati posamezne umetnostne zvrsti (likovne, glasbene, plesne, dramske, oblikovne) in jih doživljati

Družba:

 • doživljati vrtec kot pozitivno okolje
 • spoznavati sebe in druge ljudi

Narava:

 • doživljati in spoznavati živo in neživo naravo
 • razvijati odgovoren odnos do le te
 • spodbujati različne pristope k spoznavanju narave
 • razvijati samostojnost pri hranjenju, odvajanju, oblačenju, umivanju…

Matematika

 • seznanjati se z matematiko v vsakdanjem življenju

Razvojni oddelek vrtca na trgatvi

 

Dostopnost