Skoči na glavno vsebino
+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Posebni program VIZ

V posebne programe vzgoje in izobraževanja so vključeni tisti otroci in mladostniki, ki potrebujejo še dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela. Pri njih so, bolj kot izobraževalne vsebine, pomembne spoznavno praktične, vseživljenjske izkušnje, s katerimi spoznavajo svojo bližnjo okolico. Program daje poudarek na razvoj in redno uporabo vseh tistih dnevnih aktivnosti, ki jih posamezen otrok potrebuje.Naši otroci in mladostniki potrebujejo zaradi kombiniranih motenj na intelektualnem, gibalnem, emocionalnem, socialnem in vedenjskem področju, na področju govora in komunikacije, vida in sluha ter dodatnih nevroloških motenj usmerjeno terapevtsko ter zdravstveno negovalno dejavnost. Zato je naš Center dom, kjer se ti programi izvajajo.

Področja usposabljanja:

 • razvijanje samostojnosti,
 • splošna poučenost,
 • gibanje in športna vzgoja,
 • glasbena vzgoja,
 • likovna vzgoja,
 • delovna vzgoja,
 • izbirne vsebine.

V letošnjem šolskem letu se v Centru usposabljajo učenci na 1., 2., 3., 4. in 5. stopnji posebnega programa.

Posebni program VIZ na VI. stopnji je del nadaljevalnega programa, namenjen mladostnikom od 21. do 26. leta starosti. Program je bil prenovljen v lanskem šolskem letu ter ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 162. seji dne, 13. 2. 2014 (Ur. l. RS, št. 15/14). Namenjen je učenju za življenje in delo, ohranjanju že usvojenega znanja in uporabi le-tega v življenjskih situacijah.

Program zajema prenovljena ter nova predmetna področja, ki zagotavljajo celovitost vzgojno-izobraževalnega procesa in uravnoteženo telesno, duševno in socialno rast posameznika skladno z njegovimi potrebami.  Hkrati pa dopuščajo svobodo pri časovni in prostorski opredelitvi, izbiri vsebin in oblik dela, saj gre za izobraževanje odraslih oseb, ki naj  imajo pri odločanju, oblikovanju  in izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa čim bolj dejavno vlogo. Metode dela temeljijo predvsem na metodah razgovora, opazovanja in situacijskega učenja. Obseg vsebin za posameznika se prilagaja z individualiziranim programom.

Vsebine področij se med seboj prepletajo in temeljijo na:

 • hranjenju in razvijanju spretnosti in navad za doseganje čim večje stopnje     samostojnosti
 • prepoznavanju sebe, svojih potreb, interesov in močnih področij
 • poznavanju svojih pravic in dolžnosti, vloge in možnosti v  širši družbi
 • oblikovanju ustreznih odnosov do sebe in drugih ter do okolja
 • oblikovanju delovnih navad in odnosa do dela
 • oblikovanju navad za kakovostno preživljanje prostega časa.
Dostopnost